Phần mềm khác

Phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách (8/23/2021)
  1. Chức năng chính: quản lý thông tin dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách
  2. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: sở KHĐT, ban quản lý khu kinh tế
  3. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
  • Tích hợp chữ ký số
  • Thể hiện thông tin trên nền bản đồ số
  • Tích hợp hệ thống một cửa

1