Tin tức

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tham gia thi phỏng vấn (7/19/2022)

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tham gia thi phỏng vấn, cụ thể như sau:
- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26/7/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 01, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh biết và đến tham gia thi phỏng vấn đầy đủ./.

Đính kém Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 19/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức.


Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2022 (6/15/2022)
Căn cứ Quyết định 75/QĐ-STTTT ngày 13/6/2022  của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản mới) (10/11/2020)

Trung tâm CNTT&TT đang triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản mới) cho tất cả các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh; đến nay đã triển khai hoàn thành hơn 30 cơ quan.


1