Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành

Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng (8/23/2021)
 1. Chức năng chính:
 • Quản lý thông tin ngăn chặn, tham khảo
 • Quản lý thông tin hồ sơ công chứng, đương sự, tài sản tham gia giao dịch công chứng.
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Tích hợp chữ ký số
 • Liên kết các hệ thống quản lý đất đai
 • Tích hợp in biên lai, hóa đơn điện tử

Phần mềm quản lý CSDL hộ kinh doanh (8/23/2021)
 1. Chức năng chính: quản lý toàn bộ thông tin về hộ kinh doanh
 • Quản lý Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Quản lý lịch sử cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Website tra cứu thông tin hộ kinh doanh
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: Sở Kế hoạch Đầu tư
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Tích hợp ký số
 • Liên kết hồ sơ một cửa

Phần mềm quản lý CSDL ngành công thương (8/23/2021)
 1. Chức năng chính: quản lý hầu hết các thông tin quản lý của Sở Công Thương
 • Quản lý doanh nghiệp: Import thông tin doanh nghiệp từ excel, Phân loại doanh nghiệp theo khu, cụm công nghiệp; Phân loại doanh nghiệp theo địa bàn huyện; Thống kê doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; Quản lý lịch sử điều chỉnh thông tin doanh nghiệp
 • Quản lý Công nghiệp: Cấp phép hoạt động hóa chất, Cấp phép cơ sở sản xuất ATTP, Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành Công Thương, Quản lý phê duyệt hạ tầng thành lập CCN, Quản lý phê duyệt xây dựng CCN, Quản lý doanh nghiệp đầu tư trong CCN
 • Quản lý cơ sở vi phạm ngành công thương
 • Quản lý Thương mại: Quản lý thông tin Doanh nghiệp được xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, Quản lý thông tin cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Quản lý thông tin Thông báo hoạt động khuyến mại
 • Quản lý thông tin Trạm biến áp
 • Quản lý thông tin một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, Quản lý thông tin tình hình thu mua và giá lúa, gạo
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: Sở Công Thương
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Tích hợp ký số
 • Liên kết hồ sơ một cửa
 • Liên kết thông tin dữ liệu doanh nghiệp của bộ KHĐT

Phần mềm quản lý CSDL các khu kinh tế (8/23/2021)
 1. Chức năng chính: quản lý tất cả các thông tin quản lý của ban quản lý khu kinh tế
 • Quản lý thông tin doanh nghiệp
 • Quản lý dự án đầu tư
 • Quản lý thương mại quốc tế
 • Quản lý lưu thông hàng hóa
 • Quản lý xuất nhập khẩu
 • Quản lý quy hoạch và xây dựng
 • Quản lý môi trường
 • Quản lý lao động
 • Quản lý hợp đồng bất động sản
 • Quản lý báo cáo đầu tư
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: ban quản lý khu kinh tế hoặc sở KHĐT
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Tích hợp chữ ký số
 • Thể hiện thông tin trên nền bản đồ số
 • Tích hợp hệ thống một cửa

Phần mềm quản lý CSDL khoa học công nghệ (8/23/2021)
 1. Chức năng chính: quản lý hầu hết các thông tin quản lý của Sở KHCN
 • Quản lý đề tài, dự án KHCN
 • Quản lý hợp chuẩn hợp quy, tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 • Quản lý thông tin sản phẩm KHCN
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: Sở KHCN
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:

Phần mềm quản lý CSDL TNMT (tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường) (8/23/2021)
 1. Chức năng chính:
 • Lĩnh vực Khoáng sản: Hồ sơ cấp phép thăm dò khoảng sản, Hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản, Hồ sơ khai thác tận thu, Hồ sơ phê duyệt đề án đóng mỏ, Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản
 • Lĩnh vực môi trường: Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, Quản lý nhập khẩu phế liệu, Quản lý chất thải nguy hại
 • Lĩnh vực Quan trắc: Quan trắc không khí, Quan trắc nước mặt, Quan trắc nước ngầm
 • Lĩnh vực tài nguyên nước: Hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, Hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải, Hồ sơ cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, Hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước dưới đất, Hồ sơ cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, Hồ sơ xin ý kiến chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh, Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trực thuộc.
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Tích hợp chữ ký số
 • Liên thông hệ thống Một cửa
 • Thể hiện thông tin trên nền bản đồ số

12