Phần mềm dùng chung toàn tỉnh

Phần mềm quản lý điều tra trực tuyến (8/23/2021)
 1. Chức năng chính:
 • Cho phép thực hiện các cuộc điều tra trực tuyến qua email hoặc zalo
 • Phục vụ các đợt điều tra xã hội học, khảo sát yêu cầu, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Thống kê, báo cáo, tổng kết kết quả điều tra.
 • So sánh, đánh giá kết quả điều tra qua nhiều tiêu chí, giai đoạn
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: tất cả các cơ quan có nhu cầu điều tra trực tuyến.
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Tích hợp chữ ký số khi có yêu cầu xác thực người được điều tra

Phần mềm quản lý chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính (8/23/2021)
 1. Chức năng chính:
 • Quản lý thông tin báo cáo cải cách hành chính theo nhiều tiêu chí
 • Thống kê, báo cáo, tính điểm, xếp hạng cải cách hành chính.
 • So sánh, đánh giá kết quả cải cách hành chính của đơn vị qua nhiều giai đoạn
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: toàn tỉnh (chấm điểm cho sở ngành, UBND cấp huyện) hoặc trong toàn bộ 1 cơ quan sở ngành, UBND cấp huyện (áp dụng chấm điểm cho các phòng ban, UBND cấp xã, đơn vị trực thuộc).
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Tích hợp chữ ký số khi đính kèm các bằng chứng chấm điểm
 • Tích hợp chấm điểm tự động từ các tiêu chí ứng dụng CNTT

Phần mềm quản lý hồ sơ một cửa (8/23/2021)
 1. Chức năng chính:
 • Quản lý thông tin hồ sơ một cửa, người nộp, giấy tờ liên quan, scan tự động giấy tờ liên quan
 • Quản lý quy trình xử lý hồ sơ một cửa: phân công xử lý, yêu cầu bổ sung, không giải quyết hồ sơ.
 • Nhắn tin thông báo kết quả xử lý hồ sơ
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: toàn tỉnh (từ cấp tỉnh -> xã) hoặc trong toàn bộ 1 cơ quan sở ngành, UBND cấp huyện.
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Tích hợp chữ ký số
 • Liên kết các hệ thống xử lý phần mềm chuyên ngành: đất đai, xây dựng,….
 • Tích hợp NGSP: VNPOST, lý lịch tư pháp…..
 • Tích hợp in biên lai, hóa đơn điện tử

Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức (8/23/2021)
 1. Chức năng chính:
 • Quản lý toàn bộ thông tin của 1 cán bộ công chức, viên chức: thông tin lý lịch cá nhân, đơn vị công tác, luân chuyển công tác, bằng cấp đào tạo, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng kỷ luật, dự đoán, dự báo tình hình nâng lương, nâng ngạch…..
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: ngành nội vụ hoặc quản lý cán bộ trong 1 cơ quan, công ty, doanh nghiệp.
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống quản lý CBCC đang sử dụng
 • Tích hợp chữ ký số

Phần mềm quản lý văn bản điều hành (8/23/2021)
 1. Chức năng chính:
 • Quản lý văn bản đi, đến: quản lý toàn bộ 1 quy trình luân chuyển VB hoàn chỉnh qua tất cả các user xử lý VB. Soạn thảo và chỉnh sửa VB trực tiếp.
 • Quản lý hồ sơ công việc: quản lý VB theo từng hồ sơ công việc, lĩnh vực của mỗi user.
 • Quản lý lịch làm việc, lịch công tác, lịch họp
 • Quản lý văn bản giao nhiệm vụ: quản lý và báo cáo tiến độ thực hiện các VB giao nhiệm vụ của chủ tịch UBND tỉnh.
 • Quản lý văn bản công khai
 • Quản lý giao việc: quản lý và báo cáo tiến độ thực hiện các VB giao việc của lãnh đạo cơ quan.
 1. Cơ quan, đơn vị ứng dụng: toàn tỉnh (từ cấp tỉnh -> xã) hoặc trong toàn bộ 1 cơ quan sở ngành, UBND cấp huyện, công ty, doanh nghiệp.
 2. Khả năng liên kết, hỗ trợ:
 • Liên kết hệ thống QLVB của văn phòng chính phủ
 • Tích hợp chữ ký số
 • Có thể mở rộng triển khai cho các tổ chức ngành dọc: tòa án, công an….

1