Tin tức

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tham gia thi phỏng vấn 7/19/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tham gia thi phỏng vấn, cụ thể như sau:
- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26/7/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 01, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh biết và đến tham gia thi phỏng vấn đầy đủ./.

Đính kém Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 19/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức.


Các tin khác:


1