Dịch vụ

Tư vấn đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin và truyền thông theo đúng qui định hiện hành của nhà nước 6/15/2022

Tư vấn đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin và truyền thông theo đúng qui định hiện hành của nhà nước, cụ thể: 
-  Tư vấn khảo sát;
-  Tư vấn lập dự án;
-  Tư vấn lập đề cương, dự toán chi tiết;
-  Tư vấn lập thiết kế thi công – tổng dự toán;
-  Tư vấn đấu thầu;
-  Tư vấn quản lý dự án;
-  Tư vấn giám sát thi công;
-  Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở;
-  Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công - tổng dự toán;
-  .... 


Các tin khác:


1